Numer telefonu
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pizzeria 2ka
 
określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1. Przedmiot Regulaminu.

Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z Serwisu, stanowiąc regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Użytkownikom Usług przez P&L Przemysław Lizończyk 43-600 Jaworzno ul.Krótka 2 NIP 6321456942 w ramach Umowy o Świadczenie Usług, określa tryb i zasady zawierania na odległość Umów z Restauracją, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy z Restauracją, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu.

Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Serwisie pod adresem www.pizzeria2ka.pl.Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy z Restauracją

3. Wymóg akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności.

Umowa o Świadczenie Usług oraz Umowa z Restauracją jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. Umów. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.

4. Adresaci Serwisu.

Serwis jest przeznaczony dla Konsumenta oraz dla Przedsiębiorcy.

5. Uprawnienia konsumenckie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. DEFINICJE.
Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Usługodawca/firma P&L Przemysław Lizończyk z siedzibą w Jaworznie przy ul.Krótka 2 NIP 6321456942 email: info@pizzeria2ka.com.pl ,realizująca Usługi Elektroniczne opisane w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej www.pizzeria2ka.pl.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego, która korzysta z Usług lub zamierza złożyć lub złożyła Zamówienie. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

4. Przedsiębiorca - podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystający z Usług lub zmierzający do złożenia Zamówienia lub który złożył Zamówienie wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Zamówień Online określający prawa i obowiązki Klienta, Restauracji i Usługodawcy.

6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez P&L Przemysław Lizończyk z siedzibą w Jaworznie przy ul.Krótka 2 w domenie www.pizzeria2ka.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

7. Restauracja – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca restaurację. Restauracja może być prowadzona przez Przemysław Lizończyk.

8. Treści – wszelkie informacje, opisy, zdjęcia lub inne treści wprowadzane przez Klienta, Restaurację , niezależnie od tego, czy spełniają cechy utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Umowa o Świadczenie Usług - umowa zawierana pomiędzy Restauracją a Klientem, na podstawie której Usługodawca(Restauracja) poprzez Serwis(strona www) świadczy Klientom drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na:  złożeniu Zamówienia czy zawarciu Umowy z Restauracją.

10. Umowa z Restauracją – zawierana za pośrednictwem Serwisu umowa pomiędzy Klientem a Restauracją, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa Produktów (posiłków lub napojów), a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Restauracje w ofertach dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku zaakceptowania Zamówienia przez Restaurację.

11. Usługi – usługi świadczone Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną polegające w szczególności na pośrednictwie w złożeniu Zamówienia czy zawarciu Umowy z Restauracją.

12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia Umowy z Restauracją. Złożenie Zamówienia Restauracji przez Klienta stanowi ofertę nabycia Produktu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Na skutek akceptacji Zamówienia przez Restaurację dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.

13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy z Restauracją, w tym płatności.

14. Produkty – posiłki, dodatki, napoje i inne środki przeznaczone do spożycia, które są przedmiotem Zamówienia składanego przez Klienta w Restauracji.

15. Operator Systemu Płatności - podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową(BLIK),przelewem w ramach bankowości internetowej.

16. Płatność Elektroniczna - płatność Klienta za Produkty realizowana za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.(Przelewy24)

17. Polityka Prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis plików typu cookie, dostępny pod adresem www.pizzeria2ka.pl jako część niniejszego regulaminu.

20. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

22. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).

23. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

1. Funkcjonalność Serwisu. Korzystając z Serwisu, Klient zawiera z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług polegającą na dostępie do Serwisu i świadczeniu Usług, na które składa się w szczególności: a) dostęp do usług, menu, Produktów i promocji Restauracji; b) możliwość złożenia Zamówienia; c)  możliwość złożenia reklamacji oraz jej obsługa; e) dostęp do Treści, w tym treści reklamowych, marketingowych.

2. Odpłatność korzystania z Serwisu. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Usługodawcę w Serwisie jest nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy z Restauracją.

3. Pozytywne warunki techniczne korzystania z Serwisu.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu jest możliwe po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:

a) posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,

b) posiadanie dostępu do Internetu,

c) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

d) korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,

e) korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,

f) włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu, jak również posiadania minimalnej szerokości ekranu urządzenia wynoszącej 320px oraz obsługującego HTML5 i CSS3.

4. Negatywne warunki techniczne korzystania z Serwisu.

Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych lub urządzeń mobilnych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Włączone dodatki blokujące, niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu i utrudnić lub uniemożliwić złożenie Zamówienia.

5. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Serwisu.

Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.

6. Prace konserwacyjne.

Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta.

7. Bezpieczeństwo Serwisu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

8. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz niedostępności Serwisu z powodu siły wyższej.

4. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY Z RESTAURACJĄ.

1. Zaproszenie do zawarcia Umowy.

Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy z Restauracją w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Prawa autorskie – treści w Serwisie.

W Serwisie znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) oraz znaki towarowe. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej Treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

3. Koszty porozumiewania się na odległość.

Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy z Restauracją i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Usługodawcę czy Restaurację.

4. Akcje promocyjne, gratisy.

Restauracja może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć nie wyłącznie na przyznawaniu Gratisów czy okazjonalnym przecenianiu Produktów.

5. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy.

Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową z Restauracją w następujący sposób:

a) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
b) niniejszy Regulamin do pobrania pod adresem www.pizzeria2ka.pl

c) formularz odstąpienia od umowy (znajdujący się na końcu niniejszego regulaminu)

6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należyte wykonanie Umowy z Restauracją.

Restauracja odpowiada za jakość posiłków, napojów, usług, produktów oraz terminowość dostaw realizowanych przez Restauracje.

5. UMOWA Z RESTAURACJĄ - ZAMÓWIENIE.

1. Sposób składania Zamówienia.

Złożenie Zamówienia w Restauracjach następuje za pośrednictwem Serwisu bez rejestracji lub z rejestracją użytkownika. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Restaurację skutkuje zawarciem Umowy z Restauracją.

2. Dostawa.
Dostawa realizowana jest przez Restaurację . Czas dostawy wynosi do 120 minut od potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną.

3. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 50zł.

Złożenie Zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia, o której Klient jest informowany podczas składania Zamówienia. Każda z Restauracji może ustalić odrębną minimalną wartość Zamówienia.

4. Pełnowartościowe Zamówienie.
Restauracja ma obowiązek dostarczyć przedmiot Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych.

5. Wyłączenie rękojmi wobec Przedsiębiorcy.
W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Przedsiębiorcę, rękojmia jest wyłączona.

6. Brak gwarancji.

Usługodawca i Restauracja nie udzielają gwarancji na Produkt, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W razie udzielenia przez Restaurację gwarancji, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych uprawnień Konsumenta.

6. UMOWA Z RESTAURACJĄ – SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.
1. Proces składania Zamówienia.
Złożenie Zamówienia wymaga wykonania następujących czynności:

a) uruchomienie Serwisu poprzez przeglądarkę internetową;

b) wybranie Produktów z asortymentu Restauracji;

c) wypełnienie Formularza Zamówienia, w którym należy podać niezbędne do realizacji Zamówienia prawdziwe i aktualne dane kontaktowe, w tym adres dostawy.

d) wybranie sposobu płatności (kartą(BLIK), poprzez Płatność Elektroniczną) i potwierdzenie tego wyboru w Serwisie;

e) dokonanie Płatności Elektronicznej.

2. Ceny a dostawa.

Ceny Produktów nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszt dostawy ponosi Klient. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą najpóźniej bezpośrednio przed potwierdzeniem Zamówienia. Pod pojęciem „dostawa” może też być rozumiany odbiór osobisty przez Klienta.

3. Oferta Klienta.

Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Restauracji oferty zawarcia umowy na warunkach określonych w Zamówieniu.

4. Przekazanie Zamówienia Restauracji. Po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Operatora Systemu Płatności.

7. UMOWA Z RESTAURACJĄ – ZAWARCIE UMOWY.

1. Moment zawarcia Umowy z Restauracją.

Do zawarcia Umowy z Restauracją dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Restaurację poprzez wysłanie e-maila na podany adres poczty elektronicznej Klienta. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Klient otrzymuje informacje o przewidywanym czasie dostawy.

2. Nieotrzymanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Restaurację w czasie 30 minut od złożenia Zamówienia, nie dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją, a oferta złożona Restauracji przez Klienta przestaje go wiązać. W sytuacji dokonania Płatności Elektronicznej Klient otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Kontakt z Klientem.

Restauracja zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Klientem za pośrednictwem podanych przez Klienta danych kontaktowych w celu weryfikacji prawidłowości podanych przez Klienta danych, w szczególności adresu dostawy i danych Klienta oraz poprawności Zamówienia.

4. Obowiązek odbioru Zamówienia.

Klient jest zobowiązany do odebrania przedmiotu Zamówienia. W razie złożenia Zamówienia obejmującego dostawę do miejsca wskazanego przez Klienta, powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu.

5. Częściowa niemożliwość realizacji Zamówienia.

Jeżeli tylko część Zamówienia nie będzie możliwa do realizacji, Restauracja może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania jego zgody na anulowanie części Zamówienia lub modyfikację Zamówienia. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody na modyfikację lub anulowanie części Zamówienia, ofertę zawarcia umowy złożoną przez Użytkownika uznaje się za odrzuconą i nie dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.

6. Anulowanie Zamówienia w wyjątkowych przypadkach.

Restauracja i Usługodawca zastrzegają sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku błędu systemu teleinformatycznego, oczywistego i rażącego błędu w cenie Produktu w Serwisie. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.

8. UMOWA Z RESTAURACJĄ – PŁATNOŚĆ.
1. Sposoby płatności.
Klient może dokonać płatności za Zamówienie:
a) przy dostawie pod adres – poprzez Płatność Elektroniczną,

b) przy odbiorze osobistym – poprzez Płatność Elektroniczną,

2. Ceny a podatki.

Ceny podane w Serwisie są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Paragon i faktura.

Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, którego wystawcą jest Restauracja, Klient otrzymuje przy odbiorze Zamówienia pod podanym adresem dostawy, przy odbiorze osobistym lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W celu uzyskania faktury, należy skontaktować się z Restauracją.

4. Płatność Elektroniczna.

W razie wybrania przez Klienta Płatności Elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności. Usługodawca informuje Klienta o tym, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie w Serwisie stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się w Serwisie.

5. Samoistny udział Operatora Systemu Płatności.

Płatność Elektroniczna realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności. Usługodawca nie bierze udziału ani nie pośredniczy w realizacji Płatności Elektronicznej.

6. Przypadki zwrotu płatności.

W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Restaurację, anulowania Zamówienia przez Usługodawcę lub Restaurację, a także w przypadku uwzględnienia przez Restaurację lub Usługodawcę reklamacji Klienta domagającego się zwrotu płatności, Klient otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.

9.Dodatkowe warunki.

1.Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Konsumentowi Produktu przez Restaurację. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego punktu.

2. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy.

Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta Produktów: ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków przygotowywanych przez Restaurację.

3. Obowiązek odesłania Produktu.

Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia (np. w przypadku prefabrykowanych napojów w zamkniętej fabrycznie butelce lub puszce o wydłużonym terminie do spożycia), Konsument powinien zwrócić przedmiot Zamówienia Restauracji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Restauracja zaproponuje, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.

4. Sposób realizacji uprawnienia.

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do Restauracji oświadczenia o odstąpieniu. Wystarczające jest przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej na kontaktowy adres e-mail Restauracji podany w procesie składania Zamówienia.

5. Zwrot kosztów dostawy.

W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, Restauracja zwróci Konsumentowi koszt dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Restaurację, Restauracja zwróci Konsumentowi wyłącznie kwotę będącą równowartością kosztu dostawy oferowanej w trybie standardowym przez Restaurację.

6. Sposób odstąpienia od Umowy.

Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.

7. Skutek odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy z Restauracją, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Usługodawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy nie dochodzi.

8. Zwrot płatności.

Restauracja, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

11. REKLAMACJE.

1. Przedmiot reklamacji.

Klient może na zasadach określonych poniżej złożyć reklamację:

a) na Usługi realizowane przez Usługodawcę w ramach Umowy o Świadczenie Usług;

b) na Produkt Restauracji, w tym w szczególności na jego jakość;

c) na dostawę, jej jakość lub terminowość.

2. Adresat reklamacji w zakresie Usług.

Reklamacje, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 lit. a) należy składać bezpośrednio do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres info@pizzeria2ka.com.pl

3. Adresat reklamacji w zakresie Produktów.

Reklamacje, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 lit. b) i c) należy kierować bezpośrednio do Restauracji w formie elektronicznej na adres kontaktowy danej Restauracji podany w procesie składania Zamówienia.

4. Zawartość reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta, a w miarę możliwości również numer Zamówienia. Zawartość

reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę lub Restaurację.

6. Odpowiedź na reklamację.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

12. DANE OSOBOWE.

1. Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i Restauracje określa Polityka Prywatności Serwisu dostępna jako załącznik do niniejszego regulaminu pod adresem www.pizzeria2ka.pl

13. ZMIANY REGULAMINU.

1. Zmiany Regulaminu.

Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:

a) zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie Usług przez Usługodawcę lub Produktów przez Restauracje;

b) zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

d) konieczności dostosowania zasad prowadzenia Serwisu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę lub Restauracje organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy lub Restauracji wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

e) konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;

f) połączenia, podziału albo przekształcenia Usługodawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcę wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);

g) zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn. 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie poprzez wskazanie daty, począwszy od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Taka informacja znajdzie się w Serwisie 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu.

Spór wynikający z Umowy z Restauracją lub z Umowy z Usługodawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy lub Restauracji w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy czy Restauracji do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca lub Restauracja każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca lub Restauracja nie złożyła żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Stały sąd polubowny.

Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy z Usługodawcą oraz z Umowy z Restauracją, w sytuacji gdy stroną odpowiedniej umowy jest Klient będący Konsumentem.

3. Działania Inspekcji Handlowej.

Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą lub Restauracją poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę lub Restaurację, w zależności od tego, czy spór dotyczy realizacji Umowy z Usługodawcą czy Restauracją.

4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie.

Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

5. Inne informacje prawne.

Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.p hp). 6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Klauzula salwatoryjna.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Właściwość sądu.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z Przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy lub Restauracji w zależności od tego, jaki jest przedmiot sporu, a sądem właściwym do rozpatrywania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.

3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Klienta w ramach Serwisu wzorców umownych. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

4. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Konsumentem a Usługodawcą czy Konsumentem a Restauracją, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

5. Wejście w życie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2024 r. i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin. Regulamin znajduje zastosowania do Umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.

6. Sprawy nieuregulowane.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU ZAMÓWIEŃ ONLINE – formularz odstąpienia od umowy. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: [dane Restauracji] __________________________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) __________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru ______________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________
Adres konsumenta(-ów) _____________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ___________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO REGULAMINU ZAMÓWIEŃ ONLINE – Polityka prywatności

I. Informacje ogólne. Administrator danych osobowych użytkowników serwisu www.pizzeria2ka.pl.

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), serwis www.halifaxkebeb.pl informuje niniejszym iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysław Lizończyk, Krótka 2, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321456942 zwana dalej Operatorem Serwisu.

2. Serwis www.pizzeria2ka.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres

IP).

3. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu kontaktowym mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Operatora Serwisu.

5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu: obsługi zamówienia i dostawy do Klienta, dokonania procesu zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, zainteresowaniem użytkowników określonymi produktami oraz na wyselekcjonowaniu treści oferowanych do zapoznania się na stronie www.pizzeria2ka.pl

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu oraz podmioty o których mowa w ptk. 2 ust. 6 powyżej.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu m.in. do przechowywania adresu dostawy i zawartości koszyka;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Wyłączenie/zablokowanie lub ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów: uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może uniemożliwić korzystanie z serwisu www.pizzeria2ka.pl

2. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (Pomoc) lub na stronie jej producenta.


Przejdź do strony głównej
alt

zobacz co zjesz jutro ;)

w cenie 29,90 zł
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 24 maja 2023r odnosnie pobierania opłat za opakowania

do każdego zamówienia NA WYWÓZ

doliczamy kwotę 3zł

alt

CODZIENNIE OD 12 DO 16 W LOKALU LUB NA WYNOS
DUŻA PIZZA NUMERY 1-10 W CENIE
29.90 zł

X-DREAM.pl
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ